Zahlavi
mainleft
 Aktuality a pozvánky

 

 

Informace o aktuálním dění v naší farnosti i arcidiecézi, pozvánky na akce atd..

 

 
 

 

Aktuality z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého.

 

http://rodinnyzivot.cz


SMS služba
731 731 800


„Chceme se spolu s vámi modlit za vaše úmysly...“

Při naší práci máme možnost naslouchat mnoha životním příběhům, které prožíváte vy či vaši blízcí, vaši přátelé. Jen krátký okamžik mnohdy změní naše životy a my se ocitáme v situacích, které jsou pro člověka těžkým křížem. Jindy tíha kříže narůstá pozvolna a my máme pocit, že už dál nemůžeme. Je mnoho toho, co leží člověku na srdci, je mnoho toho, s čím potřebujeme pomoci. Avšak vědomí, že na mě v modlitbě myslí někdo, komu na mně záleží, je posilující. Vědomí, že mám koho požádat, aby v modlitbě nesl se mnou kříž, je zdrojem radosti. Nabízíme vám proto již čtvrtým rokem možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se pracovníci našeho Centra společně s vámi modlili. Vaše úmysly budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého Kříže z komunity na olomouckém arcibiskupství. Každý čtvrtek je pak za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá P. Petrem Bulvasem (obyčejně v biskupské kapli narození Páně). Vaše prosby můžete posílat SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob vám nabízí anonymitu). Další možnost je zaslání prosby na e-mailovou adresu rodina@arcibol.cz (prosby nebudou nikde zveřejněny).

PLAK_SMS SLUZBA.jpg

   


Jan Graubner,

arcibiskup  olomoucký a metropolita moravský,  v roce dvacátého výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v Olomouci  a svatořečení diecézního kněze  Jana Sarkandra,  v den arcidiecézního eucharistického kongresu, který je součástí kongresu národního, ve snaze prodloužit  mimořádnou  slavnost do běžného života věřících a přispět k dlouhodobému a pravidelnému prohlubování osobního vztahu  věřících k Pánu  Ježíši, vyhlašuje založení  společenství adorátorů Arcidiecéze  olomoucké, nazvané Eucharistická hodina.

1.         Eucharistická hodina je duchovní společenství  věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na arcibiskupství. Každý  přijatý obdrží Členskou knížku. Společenství nemá právní subjektivitu. Pokud člen zemře, prosíme pozůstalé, aby jeho úmrtí oznámili na Arcibiskupství olomoucké.

2.         Společenství   navazuje  na   historická  sdružení  a  eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala už v barokní době, dokonce  i  jako   členské organizace světového  Eucharistického arcibratrstva, jako například v Olomouci u sv. Mořice z roku 1677. Arcidiecézní bratrstvo (Jednota) vzniklo roku 1870. V roce 1918 bylo bratrstvo ve více než třech stech farností. Do dneška žije například v Nivnici. (Poprvé na světě bylo ustavičné klanění zavedeno v r. 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu ve Francii.)

3.         Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb,  z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit  vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.

4.         Členové se snaží růst v osobním přátelství s Pánem Ježíšem. Těší se na důvěrné chvíle s ním v modlitbě,  ale myslí na něj i přes den při

své práci. Snaží se mu líbit celým svým životem. Protože Eucharistie uchovávaná ve svatostánku je plodem nejsvětější oběti mše svaté, snaží se podle svých možností být na mši svaté častěji,  než je povinné.

5.         Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku. Když svatý Petr třikrát vyznal Pánu Ježíši: miluji tě, vždy ho Pán poslal pást své ovce. Chtěl, aby  svou lásku ukázal  činy. Blahoslavená Tereza z Kalkaty říkávala, že její řád je kontemplativní,  protože po ranní chvíli s Ježíšem v modlitbě  celý den slouží Kristu v nemocných, které ošetřují. Členská služba Ježíši v potřebných začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v dobrovolnické službě Charity či farnosti, může to být i péče o kostel. Jde o to, aby tato služba byla opravdovým a vědomým projevem lásky k Ježíši. Členové se snaží aspoň o půl hodiny takové služby za týden.

6.         Za  každou půl hodinu  adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň jednou měsíčně přistupuje ke svátosti smíření.

7.         Nemocní,  kteří  nemohou  do  kostela,  mohou  plnit  členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka.

8.         Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den prožívaný v každé farnosti jednou za rok a bdění s Pánem v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu.

9.         Arcibiskup olomoucký  nebo  pověřený  sekretář sdružení slouží začátkem každého měsíce mši svatou za živé a zemřelé členy. Také členové se modlí za sebe navzájem  i za zemřelé členy.

10. Je-li  ve farnosti více členů, snaží se o společné klanění, nebo si rozdělují služby tak, aby mohl být kostel častěji otevřený pro další věřící. V takovém případě si mohou zvolit vedoucí/ho své skupiny. Volbu opakují každý rok.

11. Duchovní  společenství  je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra, který jako farář v Holešově s velkou vírou v Kristovu přítomnost v Eucharistii  vyšel v čele svých věřících s monstrancí v ruce vstříc vojskům, která chtěla město zničit. Vojsko změnilo směr a město bylo uchráněno.

Kéž Pán Ježíš provází mimořádnou přízní a zvláštním požehnáním všechny, kteří  na  jeho  pozvání  k  osobnímu  přátelství  odpoví velkoryse. Kéž shlédne na jejich víru, vyslyší jejich prosby a od naší diecéze i celé společnosti  odvrátí  všechny útoky zla, které ohrožují mír, lidské životy, mezilidské vztahy, duchovní i mravní prostředí,  či křesťanskou víru. Kéž buduje Boží království v srdcích těch, kteří se mu otevírají. Kéž skrze ně přinese uzdravení do našich rodin.

Jan Graubner arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

V Olomouci 16. 05. 2015